Geen verzendkosten
​Alles op het gebied van slapen
​Op maat gemaakt in eigen atelier
​Super makkelijk in gebruik

Algemene voorwaarden

1.Definities.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Duvalay Slaapcomfort de overeenkomst tot levering van producten en diensten heeft gesloten.

Duvalay Slaapcomfort: de leverancier van matrassen op maat, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 92238785 met BTW nummer NL865 950 222 B01

Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Duvalay Slaapcomfort en Opdrachtgever op grond waarvan Duvalay Slaapcomfort producten aan de Opdrachtgever levert.

Retourrecht: specifiek op maat gemaakte oplegmatrassen zijn uniek, kunnen daarom niet worden teruggenomen en vallen om deze reden buiten het recht op retourneren.

2. Toepasselijkheid en gegevensbeheer
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Duvalay Slaapcomfort.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor elke Opdrachtgever in te zien op Duvalay Slaapcomfort of kunnen op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.
2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Duvalay Slaapcomfort niet bindend en niet van toepassing.
2.4 Indien u een bestelling plaatst bij Duvalay Slaapcomfort, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Duvalay Slaapcomfort. Duvalay Slaapcomfort houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.
2.5 Duvalay Slaapcomfort respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
2.6 Duvalay Slaapcomfort maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

3. Aanbod, overeenkomst en acceptatie
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. De door Duvalay Slaapcomfort gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Duvalay Slaapcomfort niet.
3.3 Alle vermelde prijzen van Duvalay Slaapcomfort zijn inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden weergegeven tijdens het invoeren van een bestelling.

3.4 Kosten voor een tweede aanbieding van de goederen wegens afwezigheid van de opdrachtgever op de aangegeven locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook wanneer er een verkeerd verzendadres door de opdrachtgever is opgegeven.

3.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.6 Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Duvalay Slaapcomfort onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht. Zolang de opdracht niet is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Tot het moment van ontvangst van de betaling en bevestiging van de opdracht kan Duvalay Slaapcomfort de overeenkomst weigeren c.q. ontbinden. In dat geval zullen reeds betaalde bedragen direct worden teruggestort.
3.7 Duvalay Slaapcomfort treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving voor elektronische betaling.

4. Betaling en levering
4.1 Betaling van de Producten van Duvalay Slaapcomfort dient plaats te vinden bij aanvaarding van de overeenkomst. Voor betaling staan de Opdrachtgever verschillende betaalwijze via de website www.duvalay.nl ter beschikking.
4.2 Levering van het product geschiedt zo spoedig mogelijk na bestelling van opdrachtgever. Doorgaans zal de maatwerk levering binnen vijftien (15) werkdagen plaatsvinden.
4.3  Tenzij anders overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien Duvalay Slaapcomfort niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd. Indien ruime overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
4.4 Indien de betaling van de Producten bij levering nog niet heeft plaatsgevonden blijft Duvalay Slaapcomfort eigenaar van de verkochte en geleverde Producten. In dat geval geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Duvalay Slaapcomfort of een door Duvalay Slaapcomfort aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Maatwerkmatrassen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
4.5 De bezorging van het product is gratis binnen Nederland. Behalve voor de Waddeneilanden: hier worden bezorgkosten voor in rekening gebracht.

5. Garantie
5.1 Duvalay Slaapcomfort verleent 90 dagen garantie voor de door hem geleverde oplegmatrassen en aanverwante artikelen voor zover het aan Duvalay Slaapcomfort toe te schrijven gebreken betreft welke bij normaal gebruik aan de dag treden
5.2 Onder normaal gebruik wordt verstaan het gebruik conform de op de goederen betrekking hebbende productinformatie, welke bij de opdrachtbevestiging worden meegezonden.
5.3 Op ritsen kan geen garantie aanspraak worden geaccepteerd.

6. Klachten- en Geschillen
6.1 Uitgezonderd klachten over het maatwerk en uiterlijke onvolkomenheden, dient de opdrachtgever eventuele klachten over het geleverde product binnen 90 dagen na levering volledig en duidelijk omschreven per aangetekend schrijven in te dienen bij Duvalay Slaapcomfort, Oldenzaalsestraat 583, 7558 PX Hengelo. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient deze klacht terstond, nadat de omstandigheden die tot de klacht aanleiding geven ter kennisname van de Opdrachtgever zijn gekomen, schriftelijk te worden ingediend.
6.2 Reclames omtrent maatwerk van de oplegmatras en/of uiterlijke onvolkomenheden dienen binnen 15 werkdagen na levering duidelijk omschreven per aangetekend schrijven te worden ingediend bij Duvalay Slaapcomfort, Oldenzaalsestraat 583, 7558 PX Hengelo.
6.3 Duvalay Slaapcomfort aanvaart geen aansprakelijkheid voor klachten die later dan bovengenoemde periodes na levering worden ingediend.
6.4 Indien de klacht gegrond is wordt het geleverde product na overleg aangepast, vervangen of vergoed, zulks ter beoordeling van Duvalay Slaapcomfort.
6.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Op geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maatwerkmatrassen.nl en  Opdrachtgever, is het Nederlandse recht van toepassing. Deze geschillen kunnen door één of beide partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Almelo, tenzij Duvalay Slaapcomfort er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper voor te leggen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

7. Retourrecht/ Annulering
7.1 Specifiek op maat gemaakte Duvalay producten zijn uniek, kunnen daarom niet worden teruggenomen en vallen om deze reden buiten het recht op retourneren.

7.2 Heeft u een op maat gemaakt Duvalay product besteld en wilt u deze, om wat voor reden dan ook, annuleren? Tot 5 dagen na uw bestelling (m.u.v. Spoedbestellingen deze zijn niet te annuleren) kunt u deze gratis annuleren, daarna wordt het bestelde product in productie genomen. U bent bij het annuleren van uw bestelling binnen 5 dagen geen kosten verschuldigd. (m.u.v. Spoedbestellingen) Omdat het door u bestelde op maat gemaakte Duvalay product speciaal voor u gemaakt wordt is het niet mogelijk om uw bestelling na 5 dagen nog te annuleren of te retourneren.

7.3 Bestelde Duvalay producten die niet op maat zijn gemaakt kunnen binnen 14 dagen ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking retour. Retourkosten zijn hiervoor voor eigen rekening van de klant.

8. Wijziging van de voorwaarden
8.1 Duvalay Slaapcomfort behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gaan in één week na bekendmaking of op nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel door vermelding op de website www.duvalay.nl
8.2.Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
8.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Duvalay Nieuwsbrief

​Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang €5,- korting op uw eerste bestelling!
Inschrijven nieuwsbrief

Jan Krul Caravans t.n.v. Duvalay Nederland
Oldenzaalsestraat 583 | 7558 PX Hengelo | 074-2773628 ​(optie 3) | info@duvalay.nl

Naar boven
Copyright © 2016 – 2024

Website ontwikkeling: webdegelijk.nl

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram